Център за социална рехабилитация и интеграция

Фотография

Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга в общността по проект  „Активни  за равни възможности“ BG05M9OP001-2.005-0014-C01 с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд., с бенефициент Община Дългопол.

Услугата включва консултативни, терапевтични, обучителни и рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален работник, логопед, психолог, трудотерапевт и рехабилитатор) индивидуално и/или групово.

ЦСРИ разполага със следният екип от специалисти:

 • управител
 • социални работници
 • рехабилитатор
 • психолог
 • логопед
 • медицинска сестра
 • трудотерапевт

Нашият екип има за цел да подкрепя индивидуалното развитие, поддържането и придобиването на нови способности и самостоятелност на лица (възрастни и деца) с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица (възрастни и деца) от различни рискови групи чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Ние сме с убеждението, че всеки човек е в правото си да живее живота си пълноценно, достойно и независимо – така, както самият той намери за добре. Ние откриваме запазените ресурси на нашите клиенти, използваме ресурсите на близките (семейството) и средата като цяло, за да подкрепим човека в неговите стремежи и набелязани цели.

Работата ни е базирана на принципа на партньорството с клиента, а не на обгрижването и покровителното отношение.

За нас е важно:

 • Да са гарантирани правата на лицата/децата за живот в семейна среда;
 • Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
 • Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;
 • Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
 • Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
 • Зачитане правото на лицата/децата на изразяване на мнение и изслушване;
 • Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
 • Поверителност;
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;
 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
 • Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
 • Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;
 • Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Ако нещо Ви затруднява или искате да получите повече информация, можете да се обърнете за съдействие към някой от екипа на ЦСРИ.

Кой може да ползва услугите ни?

 • деца и лица с различни видове увреждания;
 • деца и лица с временни травми/ здравословни проблеми;
 • деца и лица с трайни увреждания с протоколи от ЛКК или ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК;
 • родители/ близки на клиентите.

За да ползвате услугите в ЦСРИ е необходимо да подадете заявление по образец, експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие) и медицински документ от лекар за вида на медицинска рехабилитация.

 Заявлението може да бъде изтеглено от тук [.doc]

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

 • Лично или чрез пълномощник в ЦСРИ.
 • на електронен адрес csri.dalgopol@gmail.com

В рамките на проекта услугата е безплатна.

Как да ни намерите?

гр. Дългопол, ул. „Г.Димитров” №142
Тел.:   0888695006  
csri.dalgopol@gmail.com
Дешка Тодорова – Управител