Услуги предоставяни в ЦСРИ

- Социална работа – организиране на дейности по социално включване; осъществяване на срещи с роднини на потребители за обсъждане на актуални проблеми; провеждане на индивидуални социални консултации; групови занимания; съдействие пред институции при възникнали проблеми.

Информационно - консултантска дейност - насочена е към предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата.

-  Психологическа помощ - Психологическа подкрепа се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности– изследване на психологичните процеси и структура на личността, тестове, беседи, индивидуална работа, тренинги и др., съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие на потребителите

- Рехабилитационна дейност – Тя е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Извършват се масажи, упражнения и гимнастика за раздвижване на долни и горни крайници. Рехабилитационния кабинет е оборудван с:  клетка „Роше“; Уред за раздвижване на горен крайник „Рота“; Маса за раздвижване на китката след травма и „Шведска стена“.

-  Логопедична дейност; Логопедичната интервенция е насочена  към развитие и корекция на речевите функции, развитие и корекция в преработката на зрително-пространствените функции и зрително-моторната координация. Реализира се, чрез  артикулационни упражнения, упражнения за развитие на фина моторика и др.

- Трудотерапия- Целта на тази дейност е да се приложи двигателна активност под формата на трудова дейност за лечебни и трудови резултати, подпомагащи цялостното възстановяване на организма. Използват се различни терапевтични дейности, съобразени с възможностите и желанието на потребителите : / занимателната трудотерапия с цел развитие на  творческите и естетически потребности на личността и нейното развитие. Използват се  материали и техники на приложните изкуства.

Във функционалната трудотерапия се използват дейности насочени към  изграждане на умения за самостоятелен живот  чрез битов труд: плетене; шиене; бродиране; цветарство: хигиена: лична хигиена; битова хигиена – хигиена на околната среда и др.

-Организиране на свободното време; тази услуга се изразява в отбелязване на лични и национални празници;  беседи на различни теми; литературни четения, излизане сред природата, съвместни мероприятия с други звена в общността за подобряване на социалната комуникация.