ЗА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография

Община Дългопол е разположена в източната част на Стара планина. Релефът е полупланински и планински. Над 50 процента от територията е заета от горски масиви. Общинският център Дългопол се намира на 70 km от Варна. На територията на общината се намира язовир „Цонево“ с дължина 28 km. Пресича  се от реките Луда и Голяма Камчия. Климатът е умерено-континентален: с мека зима, влажна пролет, сухо лято и променлива есен.

На територията на община Дългопол има 3 защитени местности, 3 природни забележителности и 2 резервата:

ПЗ Сини вир, ПЗ Чудните скали, ПЗ Куза скока, Резерват Върбов дол, ЗМ Тулумова пещера, ЗМ Преграда Екопарк „Водениците”.

В района на Камчийска планина са установени 131 вида птици, от които 25 са включени в Червената книга на България (1985). Преобладаващи видове дивеч и риба са: благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, заек, вълк, чакал, лисица, белка, черен пор, язовец, невестулка; клас птици – фазан, бекас, гривяк, зеленоглава патица, зимно и лятно бърне, голяма белочела гъска, сива гъска, египетски лешояд, жалобен синигер, скален орел, белоопашат мишелов; клас риби – шаран, толстолоб, речен кефал, платика, бяла мряна, костур, червеноперка, кротушка, сом.

Преобладаващи видове лечебни растения и горски плодове са: бял равнец, блатна мента, багрилно подрунче, ветрогон, горицвет, гингер, див чемшир, див джоджен, девисил, див пелин, еньовче, жълт кантарион, червен кантарион, камшиче, кисел трън, маточина, обикновена мента, подбел, птиче просо, смрадлика, риган.

Исторически и културни забележителности:

Праисторическа селищна могила до с. Сава, Нелитното селище Усое, Раннонеолитна археологическа култура „Цонево”, Антична и средновековна крепост Арковна, Скален манастир с. Рояк, Средновековен манастир „Св. Атанасий”, Късноантична крепост Кръстота, Антична и средновековна крепост Града, Средновековен скален манастир „св. Петър, Късноантична крепост и базилика Дарбоаз, Крепостта „Тъпаните” край с. Китен. 

На територията на общината се намират и множество културни паметници и забележителности:

Възрожденска църква „Св. Петка Параскева” в с. Аспарухово, Лобното място на войводата от Тревненската чета Христо Николов Патрев, Исторически музей- Дългопол където се съхраняват значително количество археологически, етнографски, фолклорни, краеведчески и други материали, много от които са с неоценима стойност и национално значение.      

Етнографска сбирка в с. Аспарухово, Читалище „Добри Иванов Недев – 1894”. Събрани са предмети от културата и бита на населението от с. Аспарухово от началото на ХХ век.

Традиционни културни събития и прояви са:

Коледуване, Бабин ден, Трифон Зарезан, Кукери, Лазаров ден, Цветница, Великден, Еньов ден