Проект

Фотография

Цел на проекта: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез предоставяне на равни възможностите за заетост на тези лица, осигуряване на социални услуги с цел улесняване на техния достъп и на членовете на техните семейства до заетост в община Дългопол.

Обща стойност на проекта: 391 160лв.
Финансиране  от Европейския социален фонд: 332 486.00 лв.
Национално финансиране: 58 674.00 лв.

Начало: 01.05.2017 г.
Край: 31.12.2018год.

В рамките на проекта бяха организирани и проведени три обучения за професионална квалификация, както следва:

Първо обучение: Наименование и код на професията „офис - секретар“ - 346020 и код на специалността „административно обслужване“-3460201. Включени три лица с увреждания, на които след приключване на .обучението беше осигурена работа за 6 месеца.

Второ обучение: Наименование и код на професията „социален асистент“ - 762040 и код на специалността „подпомагане на деца“-7620401. В обучението беше включено едно икономически неактивно лице, полагащо грижи за дете с увреждания.

Трето обучение: Наименование и код на професията „социален асистент“ - 762040 и код на специалността „подпомагане на възрастни“-7620402. В обучението бяха включени 11 икономически неактивни лица.

На лицата преминали обучение с наименование на професията "Социален асистент" е осигурена работа за една година.

Проектът насърчава трудовата активност на хората с увреждания, като адаптира и създава 3 работни места за тях. Предоставя услугите „социален асистент“ и „личен асистент“, които  са в помощ при осъществяване на техния достъп до трудова заетост. Създава условия на неактивни лица да се включат в пазара на труда. В рамките на проекта  се създават условия и се  предоставя  социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“. В проекта са включени дейности от насърчаване на равните възможности на хората с увреждане до заетост и промяна на негативните нагласи на обществото и работодателите към тях чрез провеждането на кръгла маса, разработване на сайт, изготвяне на филм „Активни за равни възможности“. Отпечатани са информационни материали-информационни брошури, информационни листи, плакати, банер, стикери, семинарни папки, химикали, информационни табели. Пресконференции дават информация за проекта и популяризират приноса на европейските структурни фондове.

За контакти:
Денница Димитрова – Координатор проект
0517/22185
0882872230
ipa@dalgopol.org