Социални услуги

Фотография

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
Социалната услуга е предназначена за:

 • Хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно с физически увреждания);
 • Хора в риск от изпадане в социална изолация;
 • Хора в риск от попадане в институция поради неспособност да се грижат за себе си и дома си;
 • Хора, които по здравословни причини и трудно достъпна среда, са в невъзможност да напускат сами дома си.

Социалната услуга е насочена към организиране  и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи битови и социални условия. Полагане на грижи  за личните нужди и персоналните потребности, необходими за протичането на нормалния живот на човека. Това включва:

 • Оказване на помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена – тоалет, къпане, преобличане, смяна на чаршафи, хранене, раздвижване;
 • Доставяне и приготвяне на храна съобразно здравословното състояние;
 • Съдействие и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения;
 • Придружаване при посещение на лекар и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания, рехабилитация, лечебна физкултура;
 • Разнообразяване на ежедневието – четене на глас на вестници, списания, книги, настолни игри;
 • Почистване на обитаваното от потребителя помещение – веднъж седмично;
 • Пране и гладене на дрехи и чаршафи;
 • Придружаване извън дома – разходка, културни мероприятия и др., според потребностите и в рамките на специфичните възможности на потребителя;
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома;
 • Заплащане на битови сметки – веднъж месечно;
 • Поддържане на връзка със семейството на потребителя и предоставяне на текуща информация за състоянието му.

ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Социалната услуга е предназначена за:

 • Самотно живеещи възрастни хора;
 • Хора, които по здравословни причини не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си;
 • Хора с увреждания;
 • Хора с трудна подвижност;
 • Хора в риск от попадане в институция;
 • Хора, които се нуждаят от помощ в грижата за себе си и дома си.

Социалната услуга е в подкрепа на  самостоятелността при изпълняване на ежедневни битови дейности в домашна среда на хора, които поради здравни или социални проблеми не могат сами да се справят. Насочена е към организиране и осъществяване на  ежедневни дейности, осигуряващи битови и социални условия, необходими за нормалния живот на възрастния, болния или човека с увреждане. Това включва:

 • Поддържащо почистване на обитаваното от лицето помещение;
 • Смяна и пране на лично и постелъчно бельо;
 • Простиране, гладене, сортиране и подреждане на прането;
 • Готвене съобразно здравословното състояние на лицето, сервиране, отсервиране, измиване на посуда и почистване на мястото за хранене;
 • Изхвърляне на отпадъците;
 • Помощ при приготвянето и приемането на храна;
 • Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти и лекарства;

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”
Социалната услуга е предназначена за:

 • самотно живеещи възрастни хора;
 • хора в риск от социална изолация – липса на социални контакти и социални взаимодействия, чувство за неадекватност, крайна чувствителност за негативни отзиви и др.;
 • хора с проблеми, свързани със социализацията и общуването;
 • хора с увреждания – лека степен на умствена изостаналост, психични заболявания, различни форми на деменция, зависими от психоактивни вещества, лица в изразен депресивен епизод, както и такива напуснали специализирана институция – социални домове или лечебни заведения, хора с ограничена възможност за комуникация и запълване на свободното време;
 • хора, преживели психо травма, след диагностициране на онкологични, психиатрични и  неврологични диагнози
 • хора след оперативен период и възстановяване, които са ограничили максимално социалната си среда и форми на общуване;
 • Социалният асистент е подходящ и за хора, които имат притеснения, трудности и задръжки в общуването и са се затворили в себе си, което ги подлагала на риск от изпадане в дълготрайна социална изолация.

Социалната услуга включва консултиране и обгрижване на нуждаещия се в личен, социален и комунално-битов аспект. Целта е повишаване на социалната адаптивност и подобряване възможностите за комуникация на нуждаещото се лице. Дейността  е насочена към създаване на възможности за самостоятелност и независимост с цел преодоляване на неочаквано възникнала тежка житейски ситуации, подпомага адаптирането към новите обстоятелства и нормализирането на живота. Това включва:

 • Оказване на помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена и добър външен вид с участието на потребителя, с цел да се избегне зависимост и да се усвоят умения за самостоятелен и независим живот;
 • Съдействие и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения, санаториално лечение и рехабилитация;
 • Разнообразяване на ежедневието – четене на глас на вестници, списания, книги, настолни игри;
 • Организиране на ежедневните дейности, съобразно интересите на лицето с цел мотивация, социална ангажираност и създаване на различни форми на социални контакти и комуникация;
 • Придружаване извън дома – разходка, културни мероприятия и др., според потребностите и в рамките на специфичните възможности на потребителя;
 • Подпомагане на хора с увреждания, напуснали специализирана институция. Оказване на помощ и подкрепа на техните близки във връзка със социализирането на пациента и активното му възстановяване в домашна среда
 • Административна помощ, свързана със социалните, пенсионните и здравните права и процедури – попълване и подаване на документи след консултация с експертите на Центъра;
 • Подпомагане на общуването, в създаването и поддържането на социални контакти;
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома с участието на обслужваното лице;
 • Заплащане на битови сметки – веднъж месечно;
 • Поддържане на връзка със семейството на потребителя и предоставяне на текуща информация за състоянието му;
 • Съдействие и организиране, при  желание на лицето, на допълнителни услуги, които не се предоставят от Центъра – фризьор, маникюрист и педикюрист, бръснар и т.н.

„ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“
Социалната услуга е предназначена за:

 • Патронажа реализира обществен ангажимент към най-уязвимите групи – възрастни, самотни хора и хора с увреждани, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда чрез доставяне на храна.

Главният приоритет на Домашния социален патронаж е качествено приготвена храна, доставена на време. Изготвя се седмично меню, което е съобразено със здравословното и рационално хранене, с възрастовите особености на потребителите и техните предложения. Съблюдават се вкусовите качества, грамажа и добрият вид на приготвената храна.

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Социалната услуга е предназначена за:

 • деца и лица с различни видове увреждания;
 • деца и лица с временни травми/ здравословни проблеми;
 • деца и лица с трайни увреждания с протоколи от ЛКК или ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК;
 • родители/ близки на клиентите.

Услугата включва консултативни, терапевтични, обучителни и рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален работник, логопед, психолог, трудотерапевт и рехабилитатор) индивидуално и/или групово.