Обява за прием на документи за подбор на лица, потребители на социални услуги

Обява за прием на документи за подбор на лица, потребители на социални услуги по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” по договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01

 Публикувана на 19.11.2018

Обява за прием на документи за подбор на лица, потребители на социални услуги  по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” по договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01

От 19.11. 2018 год. стартира прием на документи за подбор на лица, потребители на социални услуги по проект „Създаване на общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол” по договор BG05M9OP001-2.010-0210-C01

В рамките на дейностите по проекта ще бъдат предоставени следните социални услуги в общинско социално предприятие – Домашен социален патронаж в община Дългопол;

-           комплексни услуги от „социален асистент“       

-           „доставка на храна“           

 Необходими документи при кандидатстване:

  1. Заявление по образец/получава се и се попълва на място от кандидата/;
  2. Документ за самоличност (копие);
  3. Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие) (ако е приложимо)
  4. Други медицински документи, с които се удостоверява здравословното и психологично състояние на лицето /епикризи и др./ (ако е приложимо)

Документите ще бъдат приемани в периода от 19.11.2018 год. до 28.11.2018 год. от 9.00 до 17.00 часа в Информационен център на Община Дългопол

Лица за контакт:

Мариана Николаева – Ръководител Проект

Тел. :0882899005

Ферхан Хасан – Коoрдинатор Проект

Тел.: 0889695000

 


 Назад към Новини