ПОКАНА за участие в заключителна пресконференция

По проект „Активни за равни възможности” по Договор № BG05M9OP001-2.005-0014-C01

 Публикувана на 11.12.2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Дългопол организира заключителна пресконференция, провеждаща се в рамките на проект „Активни за равни възможности”, финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе в гр. Дългопол, на 27.12.2018 г. /четвъртък/, от 11:00 ч. в Общински спортен комплекс с. Аспарухово.

По време на пресконференцията ще бъде представeна презентация на проекта, включваща:

  • Обща цел на проекта.
  • Целевите групи.
  • Срокове и финансови параметри.
  • Основните дейности и постигнати резултати  по проекта.

Провеждане на дискусия.

За допълнителна информация:

Община Дългопол, гр.Дългопол, ул.Георги Димитров №105
Лице за контакти:  Денница Димитрова – Координатор проект
0517/22185
0882872230
ipa@dalgopol.org

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд”.

www.eufunds.bg


 Назад към Новини