Центъра за социална рехабилитация и интеграция продължава като делегирана от държавата дейност

От 01.03.2019г. „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ продължава като делегирана от държавата дейност със Заповед №РД 01-0395/18.02.2019г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане

 Публикувана на 20.03.2019

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ,

От 01.03.2019г. „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ продължава като делегирана от държавата дейност със Заповед №РД 01-0395/18.02.2019г. на Изпълнителния Директор на Агенция за социално подпомагане с капацитет 20 човека

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ е форма на почасова подкрепа на деца / пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация, социални и психологически консултации, професионално  ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и възрастни от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

Мултидисциплинарният екип включва следните квалифицирани специалисти: 

 • социален работник, трудотерапевт, рехабилитатор, психолог, логопед.

Основни цели на ЦСРИ: 

 • Създаване на възможности за подобряване качеството на живот чрез включване в комплексни рехабилитационни услуги;
 • Подкрепа на  всеки  потребител  за развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно включване в общността;
 • Насърчаване на потребителите за развитие на личностните качества и стимулиране на позитивно мислене и качествено общуване;
 • Постоянна и качествена грижа на  лица и деца и техните семейства.

Предоставяни услуги:

 1. Социално консултиране и социална рехабилитация
 2. Занимателна, поведенческа и личностна  трудотерапия
 3. Двигателна рехабилитация
 4. Психотерапевтична работа
 5. Логопедична работа
 6. Организация на свободното време и умения за социално включване

Кой може да потърси подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция?

 • Деца и лица с увреждания с определен % инвалидност;
 • Възрастни, нуждаещи се от мерки за социално включване и рехабилитация;
 • Лица и деца с временни физически и психически затруднения, следствие на претърпяна травма.

За да бъдете потребител на социалната услуга „ЦСРИ“ е необходимо да подадете заявление към Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Провадия в изнесената им приемна в гр. Дългопол, ул. „Райна Княгиня“ №17.

Работно време: понеделник-петък от 08.00ч. до 18.00ч.; почивка 12.00ч. до 13.00ч.

гр.Дългопол, ул. „ Г.Димитров“ №142

Управител: Дешка Тодорова GSM 0888695006


 Назад към Новини