От месец април в община Дългопол функционира „Интегриран социален офис“

В офиса може да подавате заявления и да получите информация за всички социални услуги, които се предоставят от община Дългопол

 Публикувана на 12.05.2020

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ,

От месец април в община Дългопол функционира „Интегриран социален офис“, с финансиране по Проект, договор № BG05M09OP001-4.003-0006-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Същият се намира в „Център за информация и услуги на гражданите“ гр. Дългопол.

В офиса може да подавате заявления и да получите информация за всички социални услуги, които се предоставят от община Дългопол - Домашен социален патронаж; Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания; Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания; Личен асистент; Домашен помощник; Социален асистент; Приемна грижа; Осигуряване на топъл обяд в община Дългопол.

За удобство на потенциалните потребители и техните близки е разработена и функционира електронната платформа „Integrated social office”,  където да се информирате за предоставяните услуги, техния ред на предоставя и електронно да подадат заявления, и осъществят контакт със служителите в центъра, която е достъпна на следния линк http://dalgopol-social.acstre.com/home.html


 Назад към Новини